Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin ANTT
Hoạt động CA Tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Người tốt việc tốt
Tin Lực Lượng CAND
Tin ATGT
Ngày cập nhật: 4/6/2016 9:18 AM
Công văn gửi Quyết định phê duyệt kết quả hệ thống hóa TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 – 2020
 
 
 

BỘ CÔNG AN

CỤC PHÁP CHẾ VÀ CẢI CÁCH

HÀNH CHÍNH, TƯ PHÁP

 

 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  279 /V19-P7

V/v gửi Quyết định phê duyệt kết quả hệ thống hóa TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 – 2020

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2016

Kính gửi:

 

- Thủ trưởng các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ;

- Giám đốc Công an, Giám đốc Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

 

 

 

 

Ngày 16/02/2015, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định số 478/QĐ-BCA-V19 phê duyệt kết quả hệ thống thủ tục hành chính, giấy tờ công dân theo Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 – 2020 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công an.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp gửi Quyết định số 478/QĐ-BCA-V19, ngày 16/02/2015 nêu trên (bao gồm Quyết định và 01 đĩa CD dữ liệu kèm theo) để Công an các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện.

Trân trọng cám ơn sự quan tâm, phối hợp của các đồng chí./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- VK8 (để báo cáo);

- Đồng chí Cục trưởng (để báo cáo);

- Lưu: VT, P7.

 

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

 

  

Trung tá Vũ Huy Khánh

 

 
SỐ ĐIỆN THOẠI GIẢI ĐÁP THẮC MẮC:
- XUẤT NHẬP CẢNH: 02203.857.736
- THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: 069.2829.182
HÒM THƯ TIẾP NHẬN GÓP Ý VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin ANTT
Hoạt động CA Tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Người tốt việc tốt
Tin Lực Lượng CAND
Tin ATGT

Lượt truy cập
10961254