Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin ANTT
Hoạt động CA Tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Người tốt việc tốt
Tin Lực Lượng CAND
Tin ATGT
Ngày cập nhật: 3/15/2016 9:01 AM
Quyết định Phê duyệt kết quả hệ thống hoá thủ tục hành chính
 
 
 

   BỘ CÔNG AN                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                

    Số:  478 /QĐ-BCA-V19                                Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2016

                                                 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kết quả hệ thống hoá thủ tục hành chính, giấy tờ công dân

theo Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân

và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 – 2020

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công an

                                                     

                                                   BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN

          Căn cứ Nghị định số 106/2014/NĐ-CP, ngày 17/11/2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

          Căn cứ Quyết định số 896/QĐ-TTg, ngày 08/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hoá thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp,

                                                    QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả hệ thống hoá thủ tục hành chính, giấy tờ công dân theo Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 – 2020 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công an (có Phụ lục kèm theo).

Căn cứ Kết quả hệ thống hoá thủ tục hành chính, giấy tờ công dân được phê duyệt, Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp chủ trì phối hợp với các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ; Công an, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức rà soát và xây dựng phương án đơn giản hoá đối với các thủ tục hành chính, giấy tờ công dân trình cấp có thẩm quyền xem xét thông qua.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ; Giám đốc Công an, Giám đốc Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Đồng chí Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các đồng chí Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);

- Văn phòng Ban Chỉ đạo Đề án 896 (để theo dõi);

- Như Điều 3 (để thực hiện);

- Lưu: VT, V19.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Thượng tướng Bùi Văn Nam

 

 
SỐ ĐIỆN THOẠI GIẢI ĐÁP THẮC MẮC:
- XUẤT NHẬP CẢNH: 02203.857.736
- THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: 069.2829.182
HÒM THƯ TIẾP NHẬN GÓP Ý VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin ANTT
Hoạt động CA Tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Người tốt việc tốt
Tin Lực Lượng CAND
Tin ATGT

Lượt truy cập
10961277