Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin ANTT
Hoạt động CA Tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Người tốt việc tốt
Tin Lực Lượng CAND
Tin ATGT
Ngày cập nhật: 7/7/2015 3:35 PM
Quyết định ban hành Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công an
 
 
 

BỘ CÔNG AN                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                      

    Số: 3473/QĐ-BCA-V19                                        Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2015

 

                                                 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công an

                                                     

                                                 BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN

          Căn cứ Nghị định số 106/2014/NĐ-CP, ngày 17/11/2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

          Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP, ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP, ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

          Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-TTg, ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp,

                                                QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công an.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các tổng cục, bộ tư lệnh, đơn vị thuộc Bộ; Giám đốc Công an, Giám đốc Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Đồng chí Bộ trưởng (để báo cáo);

- Bộ Tư pháp (để theo dõi);

- Các đồng chí Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);

- Như Điều 3 (để thực hiện);

- Lưu: VT, V19.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 (Đã Ký)

 

 

Thượng tướng Bùi Văn Nam

 
SỐ ĐIỆN THOẠI GIẢI ĐÁP THẮC MẮC:
- XUẤT NHẬP CẢNH: 02203.857.736
- THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: 069.2829.182
HÒM THƯ TIẾP NHẬN GÓP Ý VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin ANTT
Hoạt động CA Tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Người tốt việc tốt
Tin Lực Lượng CAND
Tin ATGT

Lượt truy cập
10961280