Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin ANTT
Hoạt động CA Tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Người tốt việc tốt
Tin Lực Lượng CAND
Tin ATGT
Ngày cập nhật: 3/26/2015 2:33 PM
Quyết định thay thế, sửa đổi, bổ sung một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh Hải Dương
 
 

  BỘ CÔNG AN                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG AN TỈNH HẢI DƯƠNG                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phú

       Số:       /QĐ-CAT(PV11)                                                                  Hải Dương, ngày 18 tháng 03 năm 2015

 

                                                             QUYẾT ĐỊNH

               Thay thế, sửa đổi, bổ sung một số thủ tục hành chính thuộc

                   thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh Hải Dương

 

                                                 GIÁM ĐỐC CÔNG AN TỈNH

- Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

            - Căn cứ Quyết định số 3173/2010/QĐ-BCA, ngày 09/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

           - Căn cứ Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND, ngày 06/02/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành quy chế phối hợp công bố công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

         - Căn cứ Quyết định số 17/QĐ-CAT-PV11 ngày 07/01/2013 của Giám đốc Công an tỉnh về việc công bố trên Website Công an tỉnh Hải Dương bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh Hải Dương;

- Xét đề nghị của đồng chí Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh. 

                                                             QUYẾT ĐỊNH:           

Điều 1. Thay thế, sửa đổi, bổ sung mới một số thủ tục hành chính thuộc bộ thủ tục hành chính đã được công bố trên Website Công an tỉnh Hải Dương, cụ thể như sau:

1. Thủ tục hành chính trên lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an Hải Dương:

1.1. Gỡ bỏ 05 thủ tục thuộc mục 1 Danh mục Ban hành kèm theo Quyết định số: 17 /QĐ-CAT(PV11) ngày 07/01/2013 của Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương:

a. Cấp, gia hạn chứng nhận tạm trú; cấp, bổ sung, sửa đổi thị thực cho người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam;

b. Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam;

c. Cấp đổi thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam;

d. Cấp lại thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam;

đ. Cấp giấy xác nhận nhân sự của công dân Việt Nam ở nước ngoài;

1.2. Công bố thay thế bằng 03 thủ tục:

a. Thủ tục cấp bổ sung, sửa đổi thị thực và gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam;

b. Thủ tục cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam;

c. Thủ tục cấp Giấy xác nhận nhân sự của công dân Việt Nam ở nước ngoài;

1.3. Công bố bổ sung mới 03 thủ tục:

a. Thủ tục khai báo tạm trú cho người nước ngoài của cơ sở lưu trú là khách sạn với Công an tỉnh Hải Dương;

b. Thủ tục khai báo tạm trú cho người nước ngoài của cơ sở lưu trú không phải là khách sạn với Công an tỉnh Hải Dương;

c. Thủ tục khai báo tạm trú cho người nước ngoài với Công an cấp xã;

2. Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện:

2.1. Gỡ bỏ 12 thủ tục thuộc mục 9 Danh mục Ban hành kèm theo Quyết định số: 17 /QĐ-CAT(PV11) ngày 07/01/2013 của Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương:

            a. Đục lại số khung, số máy phương tiện giao thông cơ giới đường bộ;

            b. Cấp lại đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ;

            c. Đăng ký tạm thời phương tiện giao thông cơ giới đường bộ;

            d. Cấp đổi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ;

            đ. Cấp mới đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ;

            e. Đăng ký, sang tên, di chuyển xe đến tỉnh khác;

            g. Cấp giấy chứng nhận thu hồi đăng ký phương tiện giao thông đường bộ;

            h. Đăng ký, sang tên, di chuyển xe trong phạm vi tỉnh;

            i. Cấp đổi đăng ký, biển số xe mô tô tại CA cấp huyện;

            k. Cấp mới đăng ký, biển số xe mô tô tại CA cấp huyện;

            l. Cấp lại đăng ký, biển số xe mô tô tại CA cấp huyện;

m. Thu hồi đăng ký, biển số xe mô tô tại CA cấp huyện;

2.2. Công bố mới 08 thủ tục thay thế:

a. Đăng ký xe;

b. Đăng ký xe tạm thời;

c. Đăng ký sang tên, di chuyển xe trong cùng tỉnh;

d. Đăng ký sang tên, di chuyển xe từ tỉnh này sang tỉnh khác;

đ. Cấp lại đăng ký, biển số liên quan đến số khung, số máy;

e. Cấp lại giấy đăng ký, biển số xe bị mất;

g. Đổi lại giấy đăng ký, biển số;

h. Thu hồi giấy đăng ký, biển số;

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Phòng Tham mưu chủ trì phối hợp với Ban biên tập Website Công an tỉnh, các phòng nghiệp vụ tiến hành đăng tải các thủ tục hành chính.

Điều 3. Đồng chí Trưởng phòng Tham mưu; Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt; Trưởng phòng Quản lý xuất, nhập cảnh; Trưởng Công an các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Quyết định này./.

 

  Nơi nhận:                                                                                                       GIÁM ĐỐC

  - V19-BCA;

  - UBND tỉnh Hải Dương;

  - Các đơn vị;                                                                                                     (Đã Ký)

  - Website Công an Hải Dương;                                                                         

  - Lưu: PV11

                                                                                                     Đại tá Bùi Ngọc Phi

 

 

 

 

 

 
SỐ ĐIỆN THOẠI GIẢI ĐÁP THẮC MẮC:
- XUẤT NHẬP CẢNH: 02203.857.736
- THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: 069.2829.182
HÒM THƯ TIẾP NHẬN GÓP Ý VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin ANTT
Hoạt động CA Tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Người tốt việc tốt
Tin Lực Lượng CAND
Tin ATGT

Lượt truy cập
10959545