Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin ANTT
Hoạt động CA Tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Người tốt việc tốt
Tin Lực Lượng CAND
Tin ATGT
Ngày cập nhật: 3/24/2017 4:18 PM
Quyết định ban hành bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh Hải Dương
 

​​

             BỘ CÔNG AN                                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

CÔNG AN TỈNH HẢI DƯƠNG                                                                ​Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

​​​​​​​

​      Số: 1387/QĐ-CAT-PV11                                                                          Hải Dương, ngày 20 tháng 7 năm 2016​

  

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền

giải quyết của Công an tỉnh Hải Dương

                                                     

GIÁM ĐỐC CÔNG AN TỈNH HẢI DƯƠNG

          Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP, ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

          Căn cứ Quyết định số 1726/2015/QĐ-BCA, ngày 07/4/2015 của Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 5551/QĐ-BCA-V19, ngày 25/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Công ban hành Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an;

Căn cứ Quyết định số 1655/QĐ-BCA-A61, ngày 09/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế và thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an

          Xét đề nghị của Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh,

                                                                                   ​QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh Hải Dương (có danh mục, nội dung cụ thể và các biểu mẫu là thành phần hồ sơ để thực hiện thủ tục hành chính kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các quyết định trước đây của Giám đốc Công an tỉnh về công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh Hải Dương.

Điều 3. Các đồng chí Trưởng phòng, Trưởng Công an huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- V19- Bộ Công an;

- UBND tỉnh;

- Sở Tư pháp tỉnh;

- Các đồng chí PGĐ;

- Như Điều 3;

- Website CAT;

- Lưu: VT, PV11.

GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã ký)

 

 

Đại tá Bùi Ngọc Phi

 

 
SỐ ĐIỆN THOẠI GIẢI ĐÁP THẮC MẮC:
- XUẤT NHẬP CẢNH: 02203.857.736
- THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: 069.2829.182
HÒM THƯ TIẾP NHẬN GÓP Ý VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin ANTT
Hoạt động CA Tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Người tốt việc tốt
Tin Lực Lượng CAND
Tin ATGT

Lượt truy cập
10959600